Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Καθοδηγητών

H ένωση εταιρειών «EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ» κατόπιν ανάθεσης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανέλαβε την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Τεχνική Υποστήριξη και Υλοποίηση της Καθοδήγησης (coaching) Ανέργων Νέων 18-29 ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ στο πλαίσιο της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

H ένωση εταιρειών «EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Καθοδηγητών (coaches) που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο του έργου.

Το έργο αφορά στην τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) 3.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ανέργων νέων μέσω της υποστήριξης τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και σε δεύτερη φάση, η πιθανή ένταξη και χρηματοδότησή τους από πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, που θα ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου καθοδήγησης. Στόχος του έργου είναι η συγκρότηση ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και καθοδήγησης των νέων ηλικίας 18-29 ετών, ώστε να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια στο δεδομένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το έργο θα υποστηρίζεται από σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τη βοήθεια της οποίας η επιχειρηματική ιδέα θα μετατρέπεται σε επιχειρηματικό σχέδιο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν την ένταξή τους στο Μητρώο Καθοδηγητών  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα συνημμένα αρχεία σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο κείμενο της πρόσκλησης.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Εδώ θα βρείτε και τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ προς τους ανέργους.