Πρόσκληση Συμβούλων Ανοικτής Καινοτομίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία»

 Η PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ έχοντας υπόψη:

 1. Την με Α.Π. 5602/1042/A2/26.09.2019 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875 (ΑΔΑ: 9ΧΔΙ1465ΧΙ8-ΗΔ7), όπως ισχύει.
 2. Την με Αριθ. Πρωτ. : 136668-22-12-2020 Απόφαση ένταξης του έργου «Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία [CHOICE] [ΓΓ1CL-0057244] με κωδικό ΟΠΣ 5076378 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β / 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συμμετέχουν στο μητρώο Συμβούλων Ανοικτής Καινοτομίας (Coaches) του έργου, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο, Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία και κωδικό ΟΠΣ 3875. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η πράξη CHOICE (Cooperation for & Harvesting from Open Innovation in Circular Economy): Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία αφορά την ανάπτυξη ενός Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας που αξιοποιεί διεθνώς καλές πρακτικές στο πεδίο της Ανοικτής Καινοτομίας (inspire, profitnet) και εστιάζει στην ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας.

Ο ΣΣΚ στοχεύει να υποστηρίξει 50 επιχειρήσεις, από διάφορους κλάδους της οικονομίας (όπως μεταποίηση τροφίμων και ποτών, συσκευασία τροφίμων, αγρο-διατροφικός τομέας, συστήματα διαχείρισης τεχνολογίας περιβάλλοντος και συλλογή απορριμμάτων και ανακύκλωση, παραγωγή καθαρής ενέργειας), μέσα από διαφορετικές διαδρομές ανάπτυξης των ικανοτήτων καινοτομίας τους. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων φιλοδοξεί να τις μετατρέψει σε αρχέτυπα διάδοσης της πρακτικής της ανοιχτής καινοτομίας στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας. Η υποδομή του ΣΣΚ CHOICE έχει εγκατασταθεί στη Πελοπόννησο καθότι είναι μια περιφέρεια που έχει αρκετούς κλάδους που σχετίζονται με τη Κυκλική Οικονομία (ισχυρός αγρο – διατροφικός κλάδος, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) και συνεπώς μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης κυκλικής οικονομίας.  Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί μέσα από 9 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):

 • ΠΕ1 Ανάπτυξη του ΣΣΚ και των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • ΠΕ2 Επενδυτικές Δαπάνες του ΣΣΚ
 • ΠΕ3 Διάγνωση αναγκών καινοτομίας επιχειρήσεων
 • ΠΕ4 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανοιχτή καινοτομία
 • ΠΕ5 Στοχευμένες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Διαμεσολάβησης
 • ΠΕ6 Αξιολόγηση: Ποιότητα Υπηρεσιών & Μέτρηση Αντικτύπου
 • ΠΕ7 Δικτύωση του ΣΣΚ και Σχέδιο Βιωσιμότητας
 • ΠΕ8 Διαχείριση Έργου
 • ΠΕ9 Επικοινωνία και Προβολή
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα, η PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ προσκαλεί υποψηφίους/ες για την κάλυψη οκτώ (8) Συμβούλων Ανοικτής Καινοτομίας (Coaches) του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας : Στοχευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης (WP5), με αντικείμενο:

 • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Καινοτομίας 10 επιχειρήσεων (5.2)
 • Υποστήριξη 30 Ενεργών Συνδέσεων Ανοιχτής Καινοτομίας (5.3)

Οι Συνεργάτες θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου και θα υλοποιήσουν κατά Μ.Ο. έξι (6) διαγνωστικές συνεδρίες ανά επιχείρηση, χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας από τις εν λόγω συμβάσεις.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι Συνεργάτες θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ημερομηνία λήξης την περάτωση του ανατεθέντος έργου. Χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου των Συνεργατών, ορίζεται το διάστημα έως 21/12/2022 ή έως τη λήξη της πράξης .

 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Συνεργάτες πέραν του χώρου που ιδιωτικώς θα επιλέξουν, έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου, του εξοπλισμού και γενικώς των εγκαταστάσεων που διαθέτει η  PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ, στα γραφεία της επί της οδού Φιλίας 12, Τ.Κ. 21100, Ναύπλιο, αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, για τις ανάγκες του έργου που αναλαμβάνουν, έχουν την υποχρέωση να παρίστανται στα γραφεία του Εργοδότη, όταν αυτό τους ζητηθεί.

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  –  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
 • Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (Άριστη γνώση) για την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες), ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 1. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής / αξιολόγησης.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω (απαιτούμενα και επιθυμητά) προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών στο πεδίο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο του έργου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα  πρόσκληση και, στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δε βαθμολογείται.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

 • Επιπλέον των τριών (3) ετών αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο του έργου.
 • Καλή γνώση, της αγγλικής γλώσσας
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης
 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα που ζητούνται ανωτέρω, θα αξιολογηθούν εν συνεχεία με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Κωδ. Κριτήρια Βαρύτητα Βαθμολόγηση
1 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κριτήριο On/Off
2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης 10% 100 μονάδες
3 Επαγγελματική εμπειρία άνω των τριών ετών στο πεδίο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 30% Εμπειρία άνω των  τριών ετών και έως πέντε έτη: 75 μονάδες

Εμπειρία άνω των πέντε ετών: 100 μονάδες

4 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων 25% Κατάρτιση από 1 έως 5 επιχειρηματικά σχέδια: 50 μονάδες

Κατάρτιση άνω των 5 επιχειρηματικών σχεδίων: 100 μονάδες

5 Γνώση της αγγλικής γλώσσας 10% Καλή γνώση: 50  μονάδες

Πολύ καλή γνώση: 75 μονάδες

Άριστη γνώση: 100 μονάδες

6 Συνολική παρουσία (σε συνέντευξη) 25% Έως 100 μονάδες

Αξιολογείται η προσαρμοστικότητα, η διαχείριση της πίεσης και η δυνατότητα ένταξης σε ομάδες. Η συνέντευξη θα μπορεί να γίνει και μέσω skype.

100,00%

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο  επί το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου)

Α= Σai*Bi

Όπου

ai= ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα

Βi= η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω πίνακα

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 1. Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας με αναφορά στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον φάκελο
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
 • Τίτλοι Σπουδών. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού και η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
 1. Τίτλοι Σπουδών. Αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού και η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
 1. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/τ.Α΄)»
 2. Αποδεικτικά απαιτούμενης/πρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Πίνακα εργασιακής εμπειρίας, στον οποίο να δηλώνεται το ιστορικό απασχόλησης του υποψηφίου (ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας), το αντικείμενο απασχόλησης, καθώς και η χρονική διάρκεια της (Υπόδειγμα Α: Πίνακας εργασιακής εμπειρίας)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή (Υπόδειγμα Β)
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 27/02/2022. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει το φάκελο της υποψηφιότητας του είτε

 • ταχυδρομικά στη διεύθυνση Φιλίας 12, Τ.Κ. 21100, Ναύπλιο
 • είτε ηλεκτρονικά μέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Εφόσον η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσταλεί ταχυδρομικώς, ως ημερομηνία λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία σήμανσης της ταχυδρομικής σφραγίδας ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, την ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει την PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς, επίσης, να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.

Η PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η αμοιβή του συνεργάτη καταβάλλεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών που έχει αναλάβει. Η πρόοδος των εργασιών πιστοποιείται μέσω Τριμηνιαίων Εκθέσεων Αναφοράς και Τεκμηρίωσης του Συνεργάτη στις οποίες περιλαμβάνεται Έκθεση Αναφοράς Εργασιών, Τεκμήρια Υλοποίησης των εργασιών που ανέλαβε ο Συνεργάτης και Ανθρωπομήνες Απασχόλησης. Η πιστοποίηση των ανωτέρω Εκθέσεων Αναφοράς και Τεκμηρίωσης του Συνεργάτη πραγματοποιείται από  την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

 1. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2752099406.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ.

Για την PCM ΕΠΕ

 

 

 

Ο Διαχειριστής

Γιάννης Παπαδημητρίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υπόδειγμα Α : Πίνακας εργασιακής εμπειρίας

Υπόδειγμα Β : Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :
 

όλα τα στοιχεία της αίτησης μου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι ακριβή και αληθή. (Υπόδειγμα Β)

Ημερομηνία:   ……./……/2021

Ο/Η Δηλ……….

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.