Πρόσκληση Σύμβασης Εργασίας CHOICE 03 Οικονομολόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική
Οικονομία»

Η PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ έχοντας υπόψη:

 1. Την με Α.Π. 5602/1042/A2/26.09.2019 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» – Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 3875 (ΑΔΑ: 9ΧΔΙ1465ΧΙ8-ΗΔ7), όπως ισχύει.
 2. Την με Αριθ. Πρωτ. : 136668-22-12-2020 Απόφαση ένταξης του έργου «Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία [CHOICE] [ΓΓ1CL-0057244] με κωδικό ΟΠΣ 5076378 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β / 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία και κωδικό ΟΠΣ 3875. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η πράξη CHOICE (Cooperation for & Harvesting from Open Innovation in Circular Economy): Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία αφορά την ανάπτυξη ενός Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας που αξιοποιεί διεθνώς καλές πρακτικές στο πεδίο της Ανοικτής Καινοτομίας (inspire, profitnet) και εστιάζει στην ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας.

Ο ΣΣΚ στοχεύει να υποστηρίξει 50 επιχειρήσεις, από διάφορους κλάδους της οικονομίας (όπως μεταποίηση τροφίμων και ποτών, συσκευασία τροφίμων, αγρο-διατροφικός τομέας, συστήματα διαχείρισης τεχνολογίας περιβάλλοντος και συλλογή απορριμμάτων και ανακύκλωση, παραγωγή καθαρής ενέργειας), μέσα από διαφορετικές διαδρομές ανάπτυξης των ικανοτήτων καινοτομίας τους. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων φιλοδοξεί να τις μετατρέψει σε αρχέτυπα διάδοσης της πρακτικής της ανοιχτής καινοτομίας στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας. Η υποδομή του ΣΣΚ CHOICE έχει εγκατασταθεί στη Πελοπόννησο καθότι είναι μια περιφέρεια που έχει αρκετούς κλάδους που σχετίζονται με τη Κυκλική Οικονομία (ισχυρός αγρο – διατροφικός κλάδος, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) και συνεπώς μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης κυκλικής οικονομίας.  Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί μέσα από 9 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):

• ΠΕ1 Ανάπτυξη του ΣΣΚ και των παρεχόμενων υπηρεσιών

• ΠΕ2 Επενδυτικές Δαπάνες του ΣΣΚ

• ΠΕ3 Διάγνωση αναγκών καινοτομίας επιχειρήσεων

• ΠΕ4 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανοιχτή καινοτομία

• ΠΕ5 Στοχευμένες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Διαμεσολάβησης

• ΠΕ6 Αξιολόγηση: Ποιότητα Υπηρεσιών & Μέτρηση Αντικτύπου

• ΠΕ7 Δικτύωση του ΣΣΚ και Σχέδιο Βιωσιμότητας

• ΠΕ8 Διαχείριση Έργου

• ΠΕ9 Επικοινωνία και Προβολή

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την παρούσα η PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη της θέσης Στελέχους Επιστημονικού Συνεργάτη Κυκλικής Οικονομίας – Οικονομολόγου. Το στέλεχος θα κληθεί να υλοποιήσει μια σειρά εργασιών και να παράγει συγκεκριμένα παραδοτέα, αποκλειστικά για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία και κωδικό ΟΠΣ 3875. Η θέση του στελέχους που θα απασχοληθεί είναι :

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ.

Και αφορά την συμμετοχή στην υλοποίηση των παρακάτω εργασιών: WP1, WP2,WP4, WP5, WP7.Πιο αναλυτικά :

 • (WP1)
 • Επενδυτικές Δαπάνες  του ΣΣΚ (WP2)
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανοιχτή καινοτομία (WP4)
 • Στοχευμένες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Διαμεσολάβησης (WP5)
 • Δικτύωση του ΣΣΚ και Σχέδιο Βιωσιμότητας (WP7)

Παραδοτέα έργου:

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης Κυκλικής Οικονομίας – Οικονομολόγος συμμετέχει στην εκπόνηση των ακόλουθων παραδοτέων:

Πακέτο Εργασίας 1 Ανάπτυξη του ΣΣΚ και των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Δράση 1.1 Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διάγνωσης Αναγκών Καινοτομίας
 • Δράση 1.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την Ανοιχτή Καινοτομία 2.0: Ανάπτυξη Εργαστηρίων Ανοιχτής Καινοτομίας
 • Δράση 1.3 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την Ανοιχτή Καινοτομία 2.0: Ανάπτυξη Δικτύου Μάθησης ομότιμης συνεργασίας
 • Δράση 1.4 Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης: Ανάπτυξη Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής Καινοτομίας
 • Δράση 1.5 Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης: Ανάπτυξη Πλαισίου Ενεργών Συνδέσεων με εταίρους Ανοιχτής Καινοτομίας
 • Δράση 1.6 Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης: Ανάπτυξη Εργαστηρίων bootcamp για Ανοιχτή Καινοτομία
 • Δράση 1.7 Οργανωτική Δομή ΣΣΚ CHOICE

Πακέτο Εργασίας 2 Επενδυτικές Δαπάνες του ΣΣΚ

 • Δράση 2.1 Επενδύσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις
 • Δράση 2.2 Επενδύσεις σε Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμό
 • Δράση 2.3 Επενδύσεις σε Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δράση 2.4 Επενδύσεις σε Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία

Πακέτο Εργασίας 4 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανοιχτή καινοτομία

 • Δράση 4.1 Υλοποίηση 3 Εργαστηρίων Ανοιχτής Καινοτομίας (20 επιχειρήσεις)
 • Δράση 4.2 Κατάρτιση 3 Facilitators Δικτύου Μάθησης ομότιμης συνεργασίας
 • Δράση 4.3 Υλοποίηση 1 Δικτύου Μάθησης ομότιμης συνεργασίας (12-14 επιχειρήσεις)

Πακέτο Εργασίας 5 Στοχευμένες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Διαμεσολάβησης

 • Δράση 5.1 Επιλογή και Εκπαίδευση Συμβούλων Ανοιχτής Καινοτομίας (10 σύμβουλοι)
 • Δράση 5.2 Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Καινοτομίας (10 επιχειρήσεις)
 • Δράση 5.3 Υλοποίηση 30 Ενεργών Συνδέσεων Ανοιχτής Καινοτομίας
 • Δράση 5.4 Εκπαίδευση διαμεσολαβητών εργαστήριων Bootcamp (5 διαμεσολαβητές)
 • Δράση 5.5 Υλοποίηση 3 εργαστήριων συν-δημιουργίας Bootcamp (30 επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς)

Πακέτο Εργασίας 7 Δικτύωση του ΣΣΚ και Σχέδιο Βιωσιμότητας

 • Δράση 7.1 Μία (1) Ημερίδα συζήτησης με τη ΓΓΕΤ για τα αποτελέσματα του έργου ειδικά όσον αφορά την Κυκλική Οικονομία
 • Δράση 7.2 Δύο (2) Ημερίδες ενημέρωσης με στρατηγικούς ‘παίκτες’ στην Κυκλική Οικονομία
 • Δράση 7.3 Δημιουργία ενός Handbook για την υποστήριξη της ανοιχτής καινοτομίας στη Κυκλική Οικονομία
 • Δράση 7.4 Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού πλάνου για το ΣΣΚ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ πρόκειται να απασχοληθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ήτοι καθημερινή εργασία, συνολικής απασχόλησης  40,00 ωρών εβδομαδιαίως, με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης σχέσης ορισμένου χρόνου διάρκειας δεκαοκτώ μηνών  (18) μηνών από τον 7/2021 έως και τον 12/2022 (προγραμματισμένη λήξη της πράξης).

Η παράταση της σύμβασης έως τη λήξη της πράξης σε περίπτωση παράτασης της, γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Ωράριο Εργασίας: Δε-Παρ., 09.00 – 17:00  

Ο τόπος εργασίας: Φιλίας 12 & Χαράς, Αγία Κυριακή, Ναύπλιο 21100, ή οπουδήποτε αλλού ζητηθεί από το Δικαιούχο (PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ) της Πράξης για τις ανάγκες υλοποίησης της.

Αμοιβή: Η μηνιαία μικτή αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850 €).

Τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων απασχόλησης του στελέχους που αφορούν ενδεικτικά και μη περιοριστικά την εβδομαδιαία απασχόληση, το ωράριο απασχόλησης, την διάρκεια της σύμβασης, τη μηνιαία μικτή αμοιβή κλπ. δύναται να τροποποιηθούν αναλόγως της πορείας του έργου, τηρούμενης της σχετικής εργατικής νομοθεσίας και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών.

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  –  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
 2. Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (Άριστη γνώση) για την άσκηση των καθηκόντων του.
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες), ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
 5. Να μην έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 6. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής / αξιολόγησης.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω (απαιτούμενα και επιθυμητά) προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού

Ειδικότερα,

το Στέλεχος  απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις οικονομικές επιστήμες
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα  πρόσκληση και, στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δε βαθμολογείται.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο του έργου.
 • Γνώσεις και εμπειρία σε συνάφεια με την Πράξη στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Καλή γνώση, της αγγλικής γλώσσας
 • H συνολική εικόνα του υποψηφίου μέσω συνέντευξης

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θα συνεκτιμηθεί η συνολική εικόνα του υποψηφίου, κυρίως, όσον αφορά την ικανότητα προσαρμογής του σε περιβάλλοντα που λειτουργούν υπό πίεση, καθώς και την ικανότητα ένταξής του σε ομάδες έργου (ομαδική εργασία).

Τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά θα συνεκτιμηθούν μέσω συνέντευξης των υποψηφίων στην Επιτροπή Αξιολόγησης που θα ορίσει η PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ, Δικαιούχος της Πράξης. Τα κριτήρια που θα συνεκτιμηθούν παρουσιάζονται στη συνέχεια στον πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων για τα προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα που ζητούνται ανωτέρω, θα αξιολογηθούν εν συνεχεία με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Κωδ.ΚριτήριαΒαρύτηταΒαθμολόγηση
1Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κριτήριο ON/OFF
2Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στις οικονομικές επιστήμες Κριτήριο ON/OFF
3Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ Κριτήριο ON/OFF
4Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο του έργου.40%Εμπειρία άνω του  ενός έτους  και έως τρία έτη: 25 μονάδες Εμπειρία άνω των  τριών  ετών και έως πέντε έτη: 50 μονάδες Εμπειρία άνω των  πέντε ετών και έως δέκα έτη: 75 μονάδες Εμπειρία άνω των δέκα ετών: 100 μονάδες
5Γνώση της αγγλικής γλώσσας30%Καλή γνώση: 50  μονάδες Πολύ καλή γνώση: 75 μονάδες Άριστη γνώση: 100 μονάδες
     6Συνολική παρουσία (σε συνέντευξη)30%Έως 100 μονάδες Αξιολογείται η προσαρμοστικότητα, η διαχείριση της πίεσης και η δυνατότητα ένταξης σε ομάδες. Η συνέντευξη θα μπορεί να γίνει και μέσω skype.
  100,00% 

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο  επί το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου)

Α= Σai*Bi

Όπου

ai= ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα

Βi= η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω πίνακα

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 1. Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας με αναφορά στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον φάκελο
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού και η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
 1. Τίτλοι Σπουδών. Αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού και η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
 2. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/τ.Α΄)» Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα → Φορείς →Έντυπα – Διαδικασίες → Απόδειξη  Γλωσσομάθειας → Ειδικό παράρτημα (Α2) (Ημ. Έκδοσης 14/03/2018)
 3. Αποδεικτικά απαιτούμενης/πρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας.
 4. Πίνακα εργασιακής εμπειρίας, στον οποίο να δηλώνεται το ιστορικό απασχόλησης του υποψηφίου (ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας), το αντικείμενο απασχόλησης, καθώς και η χρονική διάρκεια της (Υπόδειγμα Α: Πίνακας εργασιακής εμπειρίας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή (Υπόδειγμα Β)
 6. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα → Φορείς →Έντυπα – Διαδικασίες → Απόδειξη  Χειρισμού Η/Υ → Ειδικό παράρτημα (Α1) (Ημ. Έκδοσης 14/03/2018).
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15)  ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα  της PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ.  Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση του ωραρίου ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου (www.pcm-consulting.gr).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει το φάκελο της υποψηφιότητας του είτε

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά), ο οποίος να φέρει την ένδειξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο πλαίσιο του έργου

«Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική

Οικονομία)»

Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας με αναφορά στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον φάκελο
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεικτικό Πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ
 • Αποδεικτικά απαιτούμενης/πρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Πίνακα εργασιακής εμπειρίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή (Υπόδειγμα Β)

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα 15.00 (ήτοι την ημερομηνία 25/6/2021). Εφόσον η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσταλεί ταχυδρομικώς, ως ημερομηνία λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία σήμανσης της ταχυδρομικής σφραγίδας ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, την ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής.

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει την PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς, επίσης, να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.

Η PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

 •  ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2752099406.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ.

Για την PCM ΕΠΕ   Ο Διαχειριστής
Γιάννης Παπαδημητρίου